Contact met Schaaksociëteit Nieuwkoop

Bestuur

Privacy Statement

Lidmaatschap / Contributie

Clubavonden

IBAN nummer


Bestuur en statuten Schaaksociëteit Nieuwkoop

Voorzitter, jeugdcoördinator (KNSB-Schaaktrainer-2) en webmaster:
Kees Offerman (tel.:0172-574924)

Penningmeester, ledenadminstratie en bar:

Jon van den Helder

Secretaris:
Henri Francois

Wedstrijdsecretaris, in- en externe competities:
Evert Lautenbach

Materiaalcommissaris en Puntenschaak:
"Alof Wolt (Puntenschaak)", Fred Thijssen (materiaal)

terug naar begin


Privacy Statement van Schaaksociëteit Nieuwkoop

Privacy Statement van Schaaksociëteit Nieuwkoop. Versie d.d. 10 april 2018

1. Introductie
De Nieuwkoopse Schaaksociëteit Nieuwkoop (de "Vereniging") is de beheerder van de website www.schaaksocieteitnieuwkoop.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging. De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en - met ingang van 25 mei 2018 - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geidentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen. Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: • het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot i. om contact met u te kunnen opnemen; ii. om u informatie te sturen; iii. het organiseren van schaakwedstrijden; iv. het bijhouden van uitslagen en standen; v. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden. • het bijhouden van een ledenadministratie; • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden; • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond ("KNSB"). Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB. Geen commercieel gebruik De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming. Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen. Bewaren van persoonsgegevens De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De Vereniging neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites
De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen. De advertenties op de website van de Vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy-gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid
Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

9. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de voorzitter van de Vereniging.

terug naar begin


Lidmaatschap / Contributies 2018 - 2019:

Lidmaatschappen en contributies:

# - Bondslid €. 120,00 per schaakjaar (incl. lidmaatschap KNSB / LeiSB, abonnement KNSB-Schaakmagazine, licentie Chessity en examengeld).

# - Recreatieschaker (alleen interne competities). 80.00 per schaakjaar

# - Jeugdschaak (8 t/m 15 jr)€. 80,00 per schaakjaar (incl. licentie Chessity/werkboek Stappenplan en examengeld schaakdiploma).

Rekeningnummer Schaaksocieteit Nieuwkoop: NL47 INGB 0004 3845 44

I.v.m. verenigingslidmaatschap KNSB / LeiSB is de contributie bij vooruitbetatling te voldoen. Lidmaatschap wordt voor minimaal een(1) schaakjaar aangegaan en automatisch verlengd. Een schaakjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

terug naar begin


Clubavonden:

Jeugd: Maandagavond van September t/m Juni (m.u.v. Schoolvakanties) Aanvang 19.30 uur

Senioren: Maandagavond van september t/m mei. Aanvang 20.00 uur.

Speelzaal: "De Kosterij", Dorpsstraat 133, 2421AX Nieuwkoop.

terug naar begin


IBAN nummer Schaaksociëteit Nieuwkoop:

NL47 INGB 0004 3845 44

terug naar begin